23/08/10

LISTA DE TPS' DOS SATELITES MAIS COMUNS



TP DOS SATELITES



70°W 43°W 61°W 15°W 63°W